Przedsiębiorstwo Usług Ochrony Środowiska ATTMA Sp. z o.o.

W ramach posiadanego zakresu akredytacji PCA nr AB 1111 wykonujemy:

 

  • Pomiary zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z procesów energetycznych spalania paliw oraz procesów technologicznych (SO2, NOX, CO, CO2, O2, pył ogółem)
  • Pobieranie próbek do oznaczania PM2,5; PM10; substancji organicznych (m.in. węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne i inne według potrzeb zleceniodawcy) oraz nieorganicznych (kwas siarkowy, amoniak).

 

Oprócz wyżej wymienionych badań wykonujemy wiele innych pomiarów nieobjętych zakresem akredytacji PCA nr AB 1111:

 

  • Pomiary i bilanse energetyczne kotłów
  • Pomiary grubości ścian kanałów odprowadzających gazy, rurociągów i konstrukcji stalowych

 

Ponadto współpracujemy z akredytowanymi podmiotami w zakresie pomiarów:

 

  • Pobieranie i analiza związków nieorganicznych (np. fluorowodór, chlorowodór, metale) oraz pomiary lotnych związków organicznych (LZO) wyrażonych jako ogólny gazowy węgiel organiczny (TVOC).